a
ai
ya


i


u
ui
yu


e
ei


o
oi
yo ()ka
ki
ku
ke
ko


sa
si
su
se
so


ta
ti
tu
te
to


na
ni
nu
ne
no


ha
hi
hu
he
ho


ma
mi
mu
me
mo


ra
ri
ru y
re
ro


wa
wo ()


n


pa
pi
pu
pe
po


ba
bi
bu
be
bo


da
di
du
de
do


za
zi
zu
ze
zo


ga
gi
gu
ge
gokya
sya
tya
nya
hya


kyu
syu
tyu
nyu
hyu


kyo
syo
tyo
nyo
hyo


mya
rya
gya
zya
bya


myu
ryu
gyu
zyu
byu


myo
ryo
gyo
zyo
byo